جدول ظرفیت و شماره فنی کارتریج پرینترها و چندکاره‎های لیزری رنگی HP

نوع کارتریج مدل پرینتر HP
CE310A مشکی ۱۰۲۵ HP 1025  
CE311A, CE312A, CE313A رنگـی   ۱۰۲۵
CE314A درام کیت ۱۰۲۵
CE320A مشکی ۱۵۲۵ HP 1525  
CE321A, CE322A, CE323A رنگـی   ۱۵۲۵
CB540A مشکی ۱۲۱۵ HP 1215  
CB541A, CB542A, CB543A رنگـی   ۱۲۱۵
CB540A مشکی ۱۵۱۵  HP 1515  
CB541A, CB542A, CB543A رنگـی   ۱۵۱۵
CB540A مشکی ۱۵۱۸  HP 1518  
CB541A, CB542A, CB543A رنگـی   ۱۵۱۸
CB540A مشکی ۱۲۱۷ HP 1217  
CB541A, CB542A, CB543A رنگـی   ۱۲۱۷
CC530A مشکی ۲۰۲۵  HP 2025  
CC531A, CC532A, CC533A رنگـی   ۲۰۲۵
CE250A مشکی ۳۵۲۵  HP 3525  
CE251A, CE252A, CE253A رنگـی   ۳۵۲۵
CE260A مشکی ۴۰۲۵  HP 4025  
CE261A, CE262A, CE263A رنگـی   ۴۰۲۵
CE260A مشکی ۴۵۲۵  HP 4525  
CE261A, CE262A, CE263A رنگـی   ۴۵۲۵
CE740A مشکی ۵۲۲۵  HP 5225  
CE741A, CE742A, CE743A رنگـی   ۵۲۲۵
CE270A مشکی ۵۵۲۵  HP 5525  
CE271A, CE272A, CE273A رنگـی   ۵۵۲۵
Q6000A مشکی ۱۶۰۰  HP 1600  
Q6001A, Q6002A, Q6003A رنگـی   ۱۶۰۰
Q6000A مشکی ۲۶۰۰  HP 2600  
Q6001A, Q6002A, Q6003A رنگـی   ۲۶۰۰
Q6000A مشکی ۲۶۰۵  HP 2605  
Q6001A, Q6002A, Q6003A رنگـی   ۲۶۰۵
Q6470A مشکی ۳۶۰۰  HP 3600  
Q6471A, Q6472A, Q6473A رنگـی   ۳۶۰۰
Q6470A مشکی ۳۸۰۰  HP 3800  
Q7581A, Q7582A, Q7583A رنگـی   ۳۸۰۰
Q6470A مشکی ۳۵۰۵  HP 3505  
Q7581A, Q7582A, Q7583A رنگـی   ۳۵۰۵
Q5950A مشکی ۴۷۰۰  HP 4700  
Q5951A, Q5952A, Q5953A رنگـی   ۴۷۰۰
CB400A مشکی ۴۰۰۵  HP 4005  
CB401A, CB402A, CB403A رنگـی   ۴۰۰۵
Q3960 مشکی ۲۵۵۰  HP 2550  
Q3971A, Q3972A, Q3973A رنگـی   ۲۵۵۰
Q3964A درام کیت ۲۵۵۰
C9700 مشکی ۱۵۰۰  HP 1500  
C9701A, C9702A, C9703A رنگـی   ۱۵۰۰
C9704A درام کیت ۱۵۰۰
C9700 مشکی ۲۵۰۰  HP 2500  
C9701A, C9702A, C9703A رنگـی   ۲۵۰۰
C9704A درام کیت ۲۵۰۰
Q2670A مشکی ۳۵۰۰  HP 3500  
Q2671A, Q2672A, Q2673A رنگـی   ۳۵۰۰
Q2670A مشکی ۳۵۵۰  HP 3550  
Q2671A, Q2672A, Q2673A رنگـی   ۳۵۵۰
Q2670A مشکی ۳۷۰۰  HP 3700  
Q2681A, Q2682A, Q2683A رنگـی   ۳۷۰۰
C9720A مشکی ۴۶۰۰  HP 4600  
C9721A, C9722A, C9723A رنگـی   ۴۶۰۰